Algemene voorwaarden van het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, aanbiedingen en de totstandkoming ervan, gesloten tussen het Nederlands
Instituut voor Verkeersveiligheid en opdrachtgever / deelnemer, inzake een NIV verkeersveiligheidstraining of andere training c.q. cursus

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
NIV: het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid. Contractant: degene die voor zichzelf en / of anderen met het NIV een overeenkomst sluit betreffende een training c.q. cursus dan wel een training c.q. cursus inkoopt bij het NIV.
Deelnemer: degene die deelneemt aan een training of cursus; dit kan zijn degene die zelf heeft geboekt, degene voor wie is geboekt en die boeking
heeft geaccepteerd of degene die op de grond van vervanging
deelneemt. Training: alle verkeersveiligheidstrainingen en / of cursussen die door het NIV worden aangeboden.

2. Prijs

Al onze offertes en prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend. De genoemde prijzen in folders en documentatie kunnen wijzigen als gevolg van (tussentijdse) prijsstijgingen.

3. Gebruik lesmaterialen en documentatie

De contractant / deelnemer verplicht zich het eigendomsrecht van de lesplannen, leerstof en documentatie te respecteren. Het is de contractant / deelnemer verboden de verkregen informatie te vermenigvuldigen, te kopiëren of op welke wijze dan ook te vermeerderen en te gebruiken zonder voorafgaande verkregen toestemming van het NIV.

4. Reserveringen en aanmeldingen

4.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod van het NIV door de contractant / deelnemer.

4.2. Een overeenkomst die betrekking heeft op de deelname aan een training of
cursus kan mondeling, telefonisch, via internet / email of schriftelijk worden gesloten.

4.3. Het NIV stuurt een bevestiging van de overeenkomst aan de contractant, tenzij anders vermeld. De bevestiging vermeldt de plaats, de datum en de tijd van de training, het aantal deelnemers waarvoor de contractant de overeenkomst sluit en eventuele andere bijzonderheden. Bij de bevestiging ontvangt de contractant / deelnemer een factuur en routebeschrijving. Na de bevestiging volgt een betalingsverplichting.

4.4. Degene die (mede) namens of ten behoeve van een ander boekt, is (hoofdelijk) aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien en staat er voor in dat de ander alle verplichtingen kent en nakomt die voortvloeien uit de overeenkomst en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

5. Betaling van de training / cursus

5.1. Alle facturen moeten uiterlijk 14 dagen na datum factuur, maar voor aanvang van de training of cursus, betaald zijn, tenzij de factuur uitdrukkelijk een andere betalingstermijn vermeldt dan wel een andere betalingstermijn is overeengekomen.

5.2. Indien de betaling niet voor aanvang van de training door het NIV is ontvangen, is het NIV gerechtigd deelname aan de betreffende training te weigeren. De betalingsverplichting van de contractant blijft echter ongewijzigd bestaan.

5.3. Annuleringskosten dienen uiterlijk binnen 10 dagen na de annulering betaald te zijn.

5.4. Indien niet of niet tijdig aan een geldige verplichting jegens het NIV wordt voldaan, maakt het NIV aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente. Bovendien kan het NIV betaling vorderen van alle buitengerechtelijke
incassokosten van minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 50,00.

5.5. Het NIV geeft vorderingen die niet binnen de overeengekomen factuurdatum zijn voldaan uit handen aan een incassobureau. De extra kosten die hiermee gepaard gaan zijn voor rekening van de contractant / deelnemer.

6. Annulering door contractant / deelnemer

6.1. Bij annulering zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd per
(annulerende) deelnemer:

– vanaf de datum van boeking tot 60 dagen voor aanvang van de training € 25,00;

– vanaf 60 dagen tot 30 dagen voor aanvang van de training: 75% van het
cursusgeld;

– vanaf 30 dagen tot aanvang van de training: 100% van het cursusgeld.

6.2. Het niet verschijnen op de training zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van de training.

7. Wijziging en annulering door het NIV

7.1. Het NIV kan in geval van zwaarwegende omstandigheden wijzigingen in de
overeengekomen datum, tijd of plaats van de training aanbrengen dan wel de training annuleren. Bijvoorbeeld in het geval van onvoldoende aanmeldingen, zulks ter beoordeling van het NIV

7.2. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting als gevolg van overmacht. Er is sprake van overmacht bij werkstaking, weersomstandigheden (strenge vorst, ijzel, sneeuw, zware storm), stroomstoringen en/of tekort aan watercapaciteit, ziekte, oorlog of natuurrampen,overschrijding van de levertijd door toeleveranciers van zaken of diensten, transportproblemen ten gevolge van een tekort aan transportmiddelen of overheidsmaatregelen. Als de overmachtsituatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Het deel van de opdracht dat reeds is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

7.3. Het NIV kan in geval van onvoldoende aanmeldingen zoals vermeld in artikel 7.1, uitsluitend tot 2 dagen voor aanvang van de training annuleren. Wijzigingen en annuleringen worden de contractant zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch meegedeeld. Indien de contractant (mede) voor anderen heeft geboekt dient hij in deze anderen te informeren. Indien de wijzigingen en annuleringen voor de contractant in alle redelijkheid niet acceptabel zijn biedt het NIV voorzover dit mogelijk is en binnen een redelijke termijn een alternatief aan. Indien het niet mogelijk is een alternatief aan te bieden dan wel het aangeboden alternatief redelijkerwijze niet acceptabel is, restitueert het NIV terstond aan de contractant het reeds betaalde cursusgeld. Het NIV is in geen geval rente en / of schadevergoeding verschuldigd.

8. Wijziging door contractant / deelnemer

8.1. De contractant heeft het recht wijziging van de overeenkomst te verlangen voorzover deze uitvoerbaar is, dit ter beoordeling van het NIV. Bij wijzigingen op verzoek van de contractant / deelnemer is per deelnemer verschuldigd, indien het verzoek plaatsvindt:
– binnen 24 uren na de boeking dan wel 5 weken voor aanvang van de training: geen kosten

– in de periode van 5 weken tot 15 dagen voor de aanvang van de training: €25,00;

– vanaf 6 dagen tot 1 dag voor aanvang van de training: 65% van het cursusgeld;

– vanaf 1 dag voor en op de dag van de training 100% van het cursusgeld.

9. Vervanging deelnemer

9.1. Indien een deelnemer verhinderd is aan de training deel te nemen, kan deze op verzoek van de contractant worden vervangen door een ander onder de volgende voorwaarden:

– de contractant overhandigt de nieuwe deelnemer de uitnodiging / bevestiging en deze algemene voorwaarden

– de nieuwe deelnemer krijgt van het NIV geen uitnodiging c.q. bevestiging.

– De contractant blijft jegens het NIV volledig aansprakelijk voor de betaling van de cursusgelden en eventuele kosten en staat er voor in dat de nieuwe deelnemer alle verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst nakomt en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

9.2. Het verzoek tot vervanging wordt uiterlijk een week voor de training schriftelijk of telefonisch door de contractant aan het NIV doorgegeven.

10. Voorwaarden voor deelname

10.1. Voor deelname aan een training gelden de volgende voorwaarden:
De deelnemer:

– moet in het bezit zijn van een geldig en wettelijk voorgeschreven rijbewijs van de categorie vereist voor het voertuig waarin tijdens de training wordt gereden, tenzij daar uitdrukkelijk van kan worden afgeweken volgens de voorwaarden van het NIV;

– mag geen ontzeggingen van de rijbevoegdheid hebben

– mag absoluut niet onder invloed zijn en mag voor of tijdens de training absoluut geen gebruik maken van alcoholhoudende drank of enige andere stof waarvan hij weet of kan vermoeden dat dit de rijvaardigheid negatief beïnvloedt;

– dient zich te houden aan alle instructies van NIV instructeurs / personeel;

– dient zich te houden aan alle regels en (veiligheids) voorschriften van het NIV welke van toepassing zijn op het verkeersoefenterrein;

– dient zich tijdens de training te houden aan de in Nederland geldende
verkeersregels.

10.2. Indien wordt deelgenomen met een niet door het NIV ter beschikking gesteld voertuig staat de deelnemer er voor in dat dit voertuig:

– overeenkomstig de wettelijke bepalingen verzekerd is en het gebruik van het voertuig voor test- en trainingsritten niet in de verzekeringsvoorwaarden is uitgesloten (de deelnemer dient dit vooraf expliciet bij de verzekeringsmaatschappij na te vragen);

– voldoet aan de wettelijke voorgeschreven veiligheid- en inrichtingseisen.

10.3. Indien niet wordt voldaan aan de hierboven genoemde voorwaarden en
verplichtingen heeft het NIV het recht de deelnemer niet tot de training toe te laten danwel hem verdere deelname te ontzeggen of (in geval van overtreding van 10.2) het gebruik van het onder 10.2 bedoelde voertuig te verbieden, zonder dat aanspraak gemaakt kan worden op enige restitutie van het cursusgeld.

11. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij schade of ongeval

11.1. De deelnemer is tijdens de training te allen tijde zelf als juridisch bestuurder verantwoordelijk voor zijn (verkeers-)gedrag en de consequenties daarvan.

11.2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is het NIV nimmer aansprakelijk voor het, voor, tijdens of na de training ontstaan van enige (directe of indirecte) schade, zoals aan bezittingen van deelnemers en/of door deelnemers en/of aan/van derden tijdens de cursus opgelopen letsel, behoudens de wettelijke dwingende bepalingen aangaande aansprakelijkheid.

12. Toepasselijk recht

12.1. Op al onze overeenkomsten en aanbiedingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en diensten worden voorgelegd door de bevoegde rechter in onze plaats van vestiging.

Het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 8081838