Uit onderzoek blijkt dat de groep “jonge automobilisten” een groot risico loopt en oververtegenwoordigd is in de ongevallenstatistieken. Er zijn een vijftal groepen van risicofactoren aan te wijzen:

  • Persoonskenmerken zoals leeftijd en geslacht (normen, waarden en attitudes);
  • Vaardigheden (duur rijopleiding en rijervaring);
  • Mentale en fysieke gesteldheid (invloed van alcohol en drugs en ook “vermoeid rijden”);
  • Mentale processen (het inschatten van risico´s);
  • Materiaaleisen en effecten passagiers (oude, kleine voertuigen met minder voorzieningen);

Veel van deze factoren zijn gerelateerd aan het eigen risicogedrag en het al of niet bewust zijn van dit gedrag. De trainingen van het NIV hebben ten doel de (jonge) bestuurder bewust te maken van hun eigen rij- en risicogedrag. Door de cursist te confronteren met zijn of haar beperkingen in diverse noodsituaties, bewerkstelligen wij een risicobewustzijn, wat een positieve invloed heeft op het toekomstige rijgedrag.

Het programma:
Wij bieden de jonge automobilisten een praktijk dag aan, die bestaat uit drie onderdelen, te weten: verkeersveiligheid (theorie & praktijk), gevolgen van alcohol & drugs in het verkeer (theorie) en een rijanalyse (praktijk). Voorafgaand aan de training vindt een kennismaking plaats en wordt het programma en de leerdoelen toegelicht.

In alle drie de onderdelen speelt de interactie tussen de deelnemers een prominente rol. Dit vergroot de actieve betrokkenheid en het leereffect. Daarnaast is het programma zo opgezet, dat de deelnemers de dag als enerverend zullen ervaren. Theorie en praktijk volgen elkaar voortdurend op. In een groepsdiscussie wisselt men ervaringen uit over het gebruik en de werking van alcohol en drugs en hoe zich dit verhoudt tot verantwoorde verkeersdeelname. In het onderdeel verkeersveiligheid confronteren wij de deelnemers onder andere met cijfers en beelden van diverse verkeersongevallen en de relatie tot verschillende snelheden. Op de (mobiele) trainingsbaan ervaart men vervolgens ‘aan den lijve’ datgene wat direct hiervoor ter discussie is gesteld en besproken. Oftewel horen, zien en voelen. In de openbare weg training, waarbij naast de bestuurder nog 2 deelnemers meerijden, wordt de rijstijl geanalyseerd en onderling ter discussie gesteld. Na een beoordeling door de jongeren zelf geeft de instructeur zijn advies en tips ter eventuele verbetering.

Voorwaarden

Het tarief wat voor u is vastgesteld is exclusief BTW. Uw certificaat is bij de prijs inbegrepen. Onze algemene voorwaarden zijn op alle overeenkomsten van toepassing.

Groepsgrootte

U neemt deel aan de training in een groep van maximaal 12-16 personen per docent. Tijdens het praktijkgedeelte is er contact tussen de docent en cursisten middels portofoon.

Bijzonderheden

Het verdient aanbeveling dat u deelneemt met uw ‘eigen’ voertuig, waardoor u hier meer vertrouwd mee raakt. Het NIV beschikt tevens over voertuigen waar u gebruik van kunt maken.

Duur

Het project ‘Jonge automobilisten’ duurt effectief 7 uur, aanvang om 8:00 of 10:00 uur.

Locatie

De training wordt uitgevoerd op één van onze verkeersveiligheidcentra met testbaan: • Barneveld • Meppel   Mobiele trainingsbaan Het NIV beschikt over een mobiele trainingsbaan die ook voor het project ‘Jonge automobilisten’ kan worden ingezet. Kijk hier voor de voorwaarden en locatie-eisen.

Certificering

U krijgt een certificaat op naam.